Verejná vyhláška, Rozhodnutie o poverení pre Poľovnícku spoločnosť "Podstráň"
26. 4. 2017
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sučany č. 6/2015 o poskytovaní dotácií
25. 4. 2017
Obec Turčianska Štiavnička - Rozhodnutie, stavebné povolenie
25. 4. 2017
Oznámenie o uložení zásielky - Helena Balážová r. 1944
24. 4. 2017
Pozvánka na OcZ - 24.04.2017
20. 4. 2017
Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 obce Sučany
19. 4. 2017
Verejná vyhláška na zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom revíri Štiavnička, uznanom Lesným úradom Martin
18. 4. 2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku - Tibor Gregor
13. 4. 2017
Záverečný účet obce Sučany za rok 2016
7. 4. 2017
Návrh dodatku č. 2 k VZN 6/2015 o poskytovaní dotácii
7. 4. 2017
Oznámenie o uložení zásielky - J. Maňka, P. Holúbek, M. Mácha
30. 3. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny- p. Lisík
30. 3. 2017
Vyhláška o dražbe spoluvlastnického podielu na nehnuteľnosti
23. 3. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny Psychiatrická liečebňa Sučany
23. 3. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny - Ing. Andrea Janíčková
22. 3. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny - Anton Palovič
22. 3. 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany č. 1/2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci
21. 3. 2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Sučany číslo 2 /2017 o verejných oceneniach obce Sučany
21. 3. 2017
OÚ Martin - Upovedomenie o začatí správneho konania
20. 3. 2017
Pozvánka OcZ 20.03.2017
17. 3. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - Blahušiak Jozef
17. 3. 2017
Verejná vyhláška - Zdenko Štanga, Kristína Jurkeníková, Peter Holúbek, Miroslav Mácha
9. 3. 2017
Návrh VZN č. ..../2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci
3. 3. 2017
Návrh VZN č. ...../2017 o verejných oceneniach Obce Sučany
3. 3. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
16. 2. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - Šadibol M, Kopčeková S, Chmúrna M, Holúbek P
14. 2. 2017
Rozhodnutie, veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat - NARIADENIE
13. 2. 2017
Oznámenie vo veci realizácie stavby: "Martin rekonštrukcia vedení 2x110kV č. 7717/7746, 7717/7767 a 1x110kV 7717"
9. 2. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
6. 2. 2017
Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo - 13.02.2017
6. 2. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - M. Mácha, J. Maňka, P. Holúbek
6. 2. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
2. 2. 2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení zákona č. 140/2014 Z.z. § 4 ods. 3
2. 2. 2017
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany
31. 1. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
31. 1. 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny
30. 1. 2017
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sučany č. /2017 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci
29. 1. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - M. Mácha, T. Schmidtová, P. Holúbek
27. 1. 2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
20. 1. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - Choroš Fedor
17. 1. 2017
Rozhodnute o odvolaní - Prístavba montážnej haly ,,VAW spol. s r.o. - Vývojové centrum robotických pracovísk,Sučany"
16. 1. 2017
Verejná vyhláška-Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5. 1. 2017
Oznámenie verejná vyhláška - J. Revický, I. Počalová
21. 12. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - R. Delinčák, J. Maňka, T. Schmidtová
14. 12. 2016
"Stratégia tvorby a budovanie Integrovaného dopravného systému v ŽSK" - Oznámenie
14. 12. 2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
13. 12. 2016
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2009 obce Sučany o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
13. 12. 2016
DODATOK č. 6 K VZN č. 9/2009 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ OBCE SUČANY
13. 12. 2016
DODATOK č. 7 K VZN č. 9/2009 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ OBCE SUČANY
13. 12. 2016
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
13. 12. 2016
Dodatok č. 4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce č. 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu a v zariadení školského stravovania
13. 12. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - František Samec
8. 12. 2016
Pozvánka na OZ - 12.12.2016
7. 12. 2016
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania " Verejné osvetlenie na ul. Hradiská"
7. 12. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Miroslav Mácha
1. 12. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Počalová Monika
28. 11. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Miroslav Mácha, Peter Holúbek
25. 11. 2016
Návrh rozpočtu na rok 2017-2019
25. 11. 2016
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva pol'nohospodárskeho pozemku
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2009 obce Sučany o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k VZN 3/2015 o poskytovaní soc. služieb a o spôsobe a výške úhrad za soc služby poskytované obcou Sučany
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 4 k VZN 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť šk. klubu a v zariadení šk. stravovania
25. 11. 2016
Návrh dodatok 6 VZN 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a šk. zariadení zriadených na území Sučany
25. 11. 2016
Návrh dodatok 7 VZN 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a šk. zariadení zriadených na území Sučany
25. 11. 2016
Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území obce Sučany
25. 11. 2016
Návrh dodatku č. 1 k VZN dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
25. 11. 2016
Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019
25. 11. 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
25. 11. 2016
Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania - Verejné osvetlenie ul. Hradiská
23. 11. 2016
Vloswagen Slovakia, a.s. prevádzka Martin - prístavba H1 a H2 - Oznámenie o zmene navrhovej činnosti
14. 11. 2016
Verejná vyhláška o oznámeni miesta uloženia písomnosti - MVE Fatranska s.r.o.
11. 11. 2016
Oznámenie o strateg. dokumente - Program odpadového hosp. Žilinského kraja na r. 2016-2020
10. 11. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - M. Mácha, P. Holúbek, S. Kopčeková, M. Šadibol, T. Schmidtová, J. Cuna
7. 11. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - M. Chmúrna, P. Holubek, F. Samec, J. Revický
24. 10. 2016
"Predloženie odvolania na vyjadrenie účastníkom konania - Prístavba montážnej haly VAW s.r.o."
24. 10. 2016
Pozvánka na OZ 25.10.2016
20. 10. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Veronika Farbáková
20. 10. 2016
Žiadosť o začatie kolaudačného konania v zmysle §38 ods 2. písm. a) zák. č. 24/2006 Z.z.
13. 10. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - p. Ľubomír Mazúr
13. 10. 2016
Územný plán mesta Turany - oznámenie
13. 10. 2016
Oznámenie - "Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany na roky 2016-2023"
11. 10. 2016
Zverejnenie zámeru Obce Sučany Prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa
7. 10. 2016
Návrh dodatku č. 3 k VZN 2/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
7. 10. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - p. Kubalová
7. 10. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - p. Žilková
7. 10. 2016
Stavebné povolenie na prístavbu montažnej haly VAW, s.r.o.
29. 9. 2016
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
27. 9. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Mária Škutová
23. 9. 2016
Pozvánka na revíziu chráneného územia
16. 9. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Ľubomír Mazúr
13. 9. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
7. 9. 2016
Pozvánka na OZ 12.09.2016
7. 9. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
6. 9. 2016
Predkladanie pripomienok k cestovným poriadkom autobusových liniek
6. 9. 2016
Verejná vyhláška, rozhodnutie stavebné povolenie „Sučany Prekládka VN prípojky pre 278ts8sučany_sl.“
5. 9. 2016
Oznámenie verejná vyhláška Peter Holúbek, Miroslav Mácha
5. 9. 2016
Zverejnenie zámeru Obce Sučany Predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa + mapy
27. 8. 2016
Zverejnenie zámeru Obce Sučany Prenajať hnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa
27. 8. 2016
Oznámenie o zmene - Plán likvidácie vyťaženej časti ložiska štrkopieskov v hraniciach DP Sučany
26. 8. 2016
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ/riaditeľka Materskej školy
23. 8. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - D. Baláž r. 1964
19. 8. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Ing. M. Orel, J. Havrla, M. Počalová, V. Burýšková
19. 8. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Jozef Revický, Daniel Javornícky, František Samec, Zuzana Kišidajová, Kristína Jurkeníková, Štefan Turzík,Ivana Počalová, Holúbek Peter
16. 8. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub - MV SR
15. 8. 2016
Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. 8. 2016
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania na stavbu “Prístavba montážnej haly VAW s.r.o. - Vývojové centrum robotických pracovísk, Sučany” stavebníka VAW, spol. s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany
10. 8. 2016
Zámer obce Sučany-predaj nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa
9. 8. 2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie
3. 8. 2016
Daňový úrad - Verejná vyhláška p. Ján Maňka
27. 7. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Peter Šelmek
27. 7. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Štanga Zdenko
27. 7. 2016
Oznámenie VV - S. Kopčeková, M. Šadibol, M. Chmúrna, P. Holúbek, M. Mácha, K. Kubáňová
19. 7. 2016
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania
14. 7. 2016
Oznámenie verejná vyhláška - Peter Masár
13. 7. 2016
Rozhodnutie - „Prekládka NN vedenia“ na pozemkoch parc. reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (parcela EKN č. 1995) k. ú. Sučany
29. 6. 2016
Verejná vyhláška - P. Holúbek, M. Mácha
29. 6. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub - p.Božik
27. 6. 2016
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“
23. 6. 2016
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/1999 Udeľovanie čestného občianstva obce Sučany, ceny obce Sučany a ceny starostu obce Sučany – Sučianska Fazuľka
16. 6. 2016
VZN o určení názvu ulíc v obci Sučany - Časť Kamenné a Hrabiny
16. 6. 2016
Oznámenie o uložení zásielky - Šadibol, Mazúr, Počala, Štanga
16. 6. 2016
Výberové konanie na riaditeľku MŠ
15. 6. 2016
VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
15. 6. 2016
Pozvánka na OcZ konaného dňa 15.6.2016
8. 6. 2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie - ,, Polyfunkčný dom Sučany - Prekládka NN vedenia "
1. 6. 2016
Verejná vyhláška - Daniel Javornícky
31. 5. 2016
Verejná vyhláška - Kristína Borišincová
30. 5. 2016
Okresný úrad Žilina - Rozhodnutie, Prístavba montážnej haly Vaw spol. s r.o.
27. 5. 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sučany na II. polrok r. 2016
26. 5. 2016
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Mácha, Peter Holúbek
26. 5. 2016
Verejná vyhláška - Miriam Chmúrna
19. 5. 2016
KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o. Sučany ,,Rozšírenie parkovacích miest" Zverejnenie informácie
17. 5. 2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce "Futbalová tribúna FC Tatran Sučany"
6. 5. 2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce "Rekonštrukcia okien a dverí v materskej škole"
6. 5. 2016
Informácia pre občanov – zber papiera a použitých kuchynských olejov
5. 5. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub - ZŠ SNP Sučany
22. 4. 2016
OZNAM TURVOD
21. 4. 2016
VZN č. 1/2016 o zrušení OP
19. 4. 2016
Verejná vyhláška - Ivana Počalová, Jozef Revická - r.1962
18. 4. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín - p. Jaroňová
14. 4. 2016
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
13. 4. 2016
Verejná vyhláška - Daniel Javornícky
13. 4. 2016
Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Sučany o zrušení obecnej polície v obci Sučany
1. 4. 2016
Záverečný účet za rok 2015
1. 4. 2016
Oznámenie o uložení zásielky Miroslav Mácha, Peter Holúbek, Sylvia Kopčeková
29. 3. 2016
Verejná vyhláška - Ľubomír Mazúr, Ján Maňka, Miroslav Šadibol, Sučany
23. 3. 2016
Verejná vyhláška - Miroslav Šadibol
15. 3. 2016
Oznámenie_oprava zrejmej chyby v písaní Rozhodnutia
7. 3. 2016
Upovedomenie o odvolaní proti stavebnému povoleniu stavby "Prístavba montážnej haly VAW spol. s r.o."
4. 3. 2016
Oznámenie o začati správneho konania na výrub
29. 2. 2016
Stavebné povolenie stavby „8565-Sučany, časť Kamenné – zahustenie TS a NNK pre IBV Žilka“
26. 2. 2016
Rozsah hodnotenia - pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu ,, ÚPN-O Sučany" na životné prostredie
25. 2. 2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: František Samec
19. 2. 2016
Zverejnenie informácií v zmysle §38 ods 2. písm. a) zák. č. 24/2006 Z.z.
16. 2. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
11. 2. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
11. 2. 2016
Informácia pre voliča
9. 2. 2016
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sučany č. 3. 2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov
9. 2. 2016
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sučany č. 4. 2014 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Sučany
9. 2. 2016
Pozvánka na OZ - 08.02.2016 o 15.00hod
4. 2. 2016
Územné rozhodnutie stavby „INS_FTTH-MT_Sučany_priemyselný park“
3. 2. 2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Veronika Farbáková, Chris Kubáň, Justin Kubáň, Marco Kubáň, Katarína Kubáňová, Stephanie Kubáňová, Jozef Revický
3. 2. 2016
Daňový úrad Žilina - verejná vyhláška, oznámenie o uložení písomnosti: MVE Fatranská, s. r. o.
2. 2. 2016
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „8565-Sučany, časť Kamenné – zahustenie TS a NNK pre IBV Žilka“
2. 2. 2016
"Prístavba montážnej haly VAW spol. s r.o. - Vývojové centrum robotických pracovísk, Sučany“
1. 2. 2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dôvera z.p. - Miroslav Mácha, Peter Holúbek, Sylvia Kopčeková
29. 1. 2016
Verejná vyhláška - Dôvera z.p. - S. Prevor, M. Mácha, P. Holoubek, S. Kopčeková
25. 1. 2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR - Rozhodnutie o povoleni predčasného užívania staveb. objektov
22. 1. 2016
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
22. 1. 2016
"Oznámenie o strategickom dokumente, ktorý bude posudzovaný podľa §5 zákona č. 24/2006 z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie"
22. 1. 2016
Daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška o oznamení miesta písomnosti p. Ján Maňka
20. 1. 2016
Prerokovanie Zadania územného plánu
19. 1. 2016
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk k výzve
18. 1. 2016
Súhrnná správa o zákazkách
14. 1. 2016
Verejná vyhláška - Štefan Mihálik
11. 1. 2016
Oznámenie o strategickom dokumente
11. 1. 2016
UPN-O Sučany - zadanie
11. 1. 2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie
29. 12. 2015
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie energetického auditu materskej školy
28. 12. 2015
Dodatok č. 1 k VZN 6.2014 o miestnych daniach
15. 12. 2015
Dodatok č. 5 k VZN č. 9. 2009 o určení výšky dotácie na mzdy
15. 12. 2015
Dodatok č. 2 k VZN 2.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
15. 12. 2015
2 Územné rozhodnutie SSE NNK IBV Žilka
15. 12. 2015
VAW, Sučany, Rozhodnutie o prerušení stavebného konania
14. 12. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
14. 12. 2015
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
10. 12. 2015
Zapojte sa do prípravy programu rozvoja obce
3. 12. 2015
Pozvánka
2. 12. 2015
Zverejnenie zámeru Obce Sučany
27. 11. 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
27. 11. 2015
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 nová klasifikácia
27. 11. 2015
Slovak Telekom, oznámenie o začatí územného konania
18. 11. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
18. 11. 2015
Voľby do NR SR - informácie pre voliča
13. 11. 2015
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR
13. 11. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
5. 11. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
5. 11. 2015
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie
5. 11. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
3. 11. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
2. 11. 2015
Povolenie o predčascnom užívaní stavebných objektov
26. 10. 2015
Územné rozhodnutie SSE NNK IBV Žilka
22. 10. 2015
Pozvanka na OcZ
20. 10. 2015
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub
19. 10. 2015