Telefón    : 043/4293226
Mobil : 0911832018
Email :
skolka@sucany.sk
Webová stránka : www.mssucany.eu
Facebook : www.facebook.com/mssucany/

P. riaditeľka: Mgr. Andrea Krčulová
P. zástupkyňa : Mgr. Milada Lendvorská

Od 1.7.2002 podľa § 4 ods.1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov patrí materská škola do zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sučany.

 

Rada školy pri MŠ Sučany :

Predseda : Zuzana Blizniaková
Podpredseda : Silvia Pálešová
Členovia : Bc. Andrej Adásek, Mgr. Lucia Bodnárová – Pikošová, Mgr. Eva Brodzáková, lenka Čiljaková, Mgr. Lucia Vrábeľová, Ing. Katarína Malková, Anna Ferková, Martin Rybár, Miroslava Golierová

 

RZ pri MŠ Sučany :

Predseda : Nikoleta Mikesková

 1. Trieda : Mgr. Daniela Húšťavová
 2. Trieda : Valéria Majerčíková
 3. Trieda : Mgr. Katarína Čechová
 4. Trieda : Gabriela Záborská
 5. Trieda : Mgr. Martina Očková
 6. Trieda : Simona Diškanková

 

Materská škola je 6 – triedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného predprimárneho  vzdelávania po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.
Budovy sú poschodové, pavilónového typu: 2 pavilóny A a B slúžia školským účelom, tretí C je hospodársky.
Triedy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých pavilónoch majú samostatný vstup , šatňu pre deti, umyváreň, WC pre deti, pre dospelých, spálňu a učebňu, ktorá slúži ako herňa.
Predškolské triedy majú spálne pre deti osobitne. V štyroch triedach sa nachádzajú  interaktívne tabule. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kancelária vedúcej stravovne, kancelária riaditeľky materskej školy. Dvor MŠ je zatrávnený, nachádzajú sa v ňom dve pieskoviská, samostatné betónové ihrisko, hojdačka a preliezky pre deti.
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Malí priatelia prírody, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania, organizačné formy a rozšírené osnovy.

 1. Materská škola pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
 2. Na plnenie cieľa sa  využívajú vypracované projekty :

1.trieda : Pozor, svieti červená, Poznávame a chránime prírodné prostredie Turca, Buďme fit s fit loptami
2.trieda : Poznávanie a ochrana vtákov, Zúbky ako perličky
3.trieda : Pozor, svieti červená, Tvoríme z odpadu
4.trieda : Adamkove kocky zdravia, Detský vodičák, Evička je zdravá, Evička ochorela, Sladkosti závislosťou, Zdravý úsmev, Lienka Bodkulienka objavuje svet, Cesta kvapky Elinky  Chceme dýchať čistý vzduch
5.trieda : Zem je všetko, čo máme, Veselo a tvorivo s odpadom, Olympijské hviezdičky, Kamarátka kefka, Pozor, svieti červená, Tešíme sa do školy, Chceme dýchať čistý vzduch, Kde bolo tam bolo, Poslúchaj ma rúčka, Kreslíme a maľujeme ľavou rukou
6.trieda : Chlapci, pozor červená, Grafomotorika detí predškolského veku, Individuálna logopedická starostlivosť, Preventívna logopedická starostlivosť“Jazýček šikovníček“, Jar s knihou, Regionálna výchova

Nadštandardné aktivity MŠ :

 • Tanečný krúžok
 • Výtvarný krúžok
 • Lyžiarska príprava detí
 • Predplavecká príprava detí
 • Logopedická starostlivosť
 • Vystúpenia detí v obci : Úcta k starším, Vianočné vystúpenia, MDŽ, Deň matiek, Uvítanie detí do    života, Stavanie mája
 • Výlety a exkurzie detí
 • Koncoročné aktivity

Aktivity pre deti v  MŠ :

 • Dopravný deň
 • Deň knižníc na Slovensku
 • Úcta k starším
 • Deň MŠ na Slovensku
 • Zdravé zúbky
 • Depistáž školskej zrelosti
 • Vianočné a Veľkonočné dielne
 • Mikuláš
 • Vianočné besiedky
 • Návšteva v ZŠ
 • Zápis v ZŠ
 • Zápis detí do MŠ
 • Deň Zeme
 • Beseda s lesníkom
 • Čarovné vrecúško
 • Deň matiek
 • Ako sa staráme o zvieratká
 • Trojboj v Turanoch
 • MDD
 • Besiedky predškolákov
 • Sučany očami detí
 • Divadelné predstavenia pre deti

Spolupráca s inými inštitúciami:

 • DP Metodicko pedagogické centrum Žilina
 • MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva SR
 • Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva v Žiline, elokované pracovisko v Martine
 • Mestský úrad v Martine
 • Obvodný úrad v Žiline, metodické oddelenie pre MŠ
 • Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch
 • Obecný úrad v Sučanoch
 • Dom dobrého pastiera v Sučanoch
 • Katolícky a evanjelický farár v Sučanoch
 • Dobrovoľný hasičský zbor v Sučanoch
 • Obvodné oddelenie Policajného zboru v Sučanoch
 • Základná škola SNP v Sučanoch
 • Detský pediater v Sučanoch
 • SZUŠ, M. Haľamovej, Martin...
 • Cukráreň - p. Ľ. Kubala v Sučanoch
 • Orea v Sučanoch
 • Mäsiareň, p. Stankoviansky v Sučanoch

Odkazy na niektoré dôležité linky:

Rodičia detí a občania Sučian si môžu pozrieť bližšie informácie o činnosti MŠ na webovej stránke : www.mssucany.eu

" RECEPTÚRY  v školských jedálňach očami DETÍ"