Základná škola Slovenského národného povstania Sučany, ul. Partizánska 13

Rozpočtová organizácia – Obce Sučany, s právnou subjektivitou.

Riaditeľka školy: Mgr. Marta Lamošová

Kontakt: 043/4293060; 0905502969

 

Školský klub detí pri Základnej škole Slovenského národného povstania Sučany ul. Patizánska 13

Školský klub má 2 oddelenia.

Vychovávateľky v ŠKD: Anna Koškárová, Renáta Hlavatová

Kontakt: 043/4293060

Školský klub detí je v prevádzke každý pracovný deň okrem hlavných a vedľajších prázdnin

v čase od 6,00 hod. - 7,30 hod. a 11,15 hod. - 16,00 hod.

 

Všeobecné informácie

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Obec Sučany (materská škola, základná škola, školské jedálne a školský klub)

 • pripravuje podklady vo veci zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ,

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,

 • určuje školské obvody základnej školy,

 • vytvára podmienky pre plnenie školskej dochádzky v základnej škole a podmienky na stravovanie žiakov v škole a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom

 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov,

 • spracúva štatistiku o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti,

 • spolupracuje so školskou radou, radami škôl, Štátnou školskou inšpekciou, Okresným úradom Žilina - odborom školstva,

 • zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií rozpočtu obce pre školy všetkých typov,

 • sprostredkováva kontakty medzi základnými školami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami,

 • vedie evidenciu detí a žiakov vo vecku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,

 • prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy/školského zariadenia koncepciu rozvoja školy/školského zariadenia, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole/školskom zariadení,

 • vedie evidenciu prešetrovaných sťažností alebo petícií a prijatých opatrení v územnej pôsobnosti v oblasti škôl a školských zariadení, vypracúva podklady na rozhodnutia v uvedenej oblasti,

 • zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom,

 • zabezpečuje a vypracúva podklady pre rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku v spolupráci s riaditeľmi škôl, zákonnými zástupcami žiaka a pod.

 

Prázdniny v školskom roku 2015/2016

 • jesenné prázdniny: 29. október (štvrtok) až 30. október 2015 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).

 • vianočné prázdniny: 23. december 2015 (streda) - 7. január 2016 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2016 (piatok).

 • polročné prázdniny: 1. február 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. februára 2016 (utorok).

 • jarné prázdniny:

 • Žilinský kraj: 29. február 2016 (pondelok) - 4. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).

 • veľkonočné prázdniny: 24. marec 2016 (štvrtok) - 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30. marca 2016 (streda).

 • letné prázdniny: 1. júl 2016 (streda) - 31. august 2016 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 2. septembra 2016 (streda).

 

Odkazy na niektoré dôležité linky:

 

Zodpovedný pracovník: Ing. Marta Bobčeková, samostatná referentka
Telefón: 043/4241020
E-mail: socialne@sucany.sk