Obecná knižnica Sučany – dostupná literatúra :

 

mapy, atlasy

biografie, heraldika

dejiny kultúrne, svetové, staroveku, stredoveku, novoveku

filozofia, psychológia

logika, etika, náboženstvá

sociológia, politika

ekonómia, právo, výchova

národopis, zvyky

matematika, fyzika, astronómia

chémia, mineralógia, geológia

príroda, biológia, botanika

zoológia, medicína, technika

pôdohospodárstvo

pestovanie rastlín

ovocinárstvo, záhradkárstvo

chov zvierat, poľovníctvo, rybárstvo

potravinárstvo

bytové zariadenie, remeslá, práce

umenie, architektúra, sochárstvo

mincovníctvo, kreslenie

umelecké remeslá

maliarstvo, fotografia

hudba, divadlo, hry, šport

jazykoveda

dejiny literatúry, literárna veda

archeológia

kultúrno-historické pamiatky

vlastiveda, cestopisy

geografia, zemepis

beletria slovenská a svetová

poézia slovenská a svetová

povinná školská literatúra

 

V súčasnosti sa fond permanentne dopĺňa o väčšinu novo vychádzajúcich titulov slovenskej literárnej tvorby a zaujímané diela svetovej literatúry.

 

 


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE V SUČANOCH

 

1. Obecná knižnica v Sučanoch je verejnou knižnicou. Záujemcom poskytuje služby

prezenčným a absenčným požičiavaním literatúry a usporadúvaním kultúrno -

výchovných podujatí pre verejnosť.

 

2. Knižnica je sprístupnená čitateľom nasledovne:

---------------------------------------------------------------

PONDELOK         13:00 – 17:00 hod. 

UTOROK              09:00 - 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ /

STREDA               13:00 – 17:00 hod.

ŠTVRTOK             13:00 – 17:00 hod.

PIATOK                 09:00 – 13:00 hod. / knižnica pre žiakov ZŠ /


č.t. 4293 188
Adresa knižnice: Základná škola SNP Sučany , Partizánska 13, 038 52 Sučany
 
(Knižnica sa nachádza v priestoroch Základnej školy, vchod zboku od chodníka.)

3. Čitateľom Obecnej knižnice v Sučanoch sa môže stať každý občan, ktorý má trvalý

pobyt v Sučanoch ( prípadne v Turčianskej Štiavničke a  Podhradí )

Pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt mimo vyššie uvedených obcí, platia nasledovné

podmienky:

a) každý nový čitateľ je povinný zaplatiť okrem členského poplatku aj finančnú zálohu vo výške 17 euro

b) záloha bude čitateľovi vrátená  po vyrovnaní všetkých záväzkov voči knižnici

 

4. Zápisné do knižnice na kalendárny rok je stanovené v tejto výške:

- zamestnaní 2,50 €

- nezamestnaní, dôchodcovia, študenti 1.00 €

- deti a žiaci základných škôl 1.00 €

 

5. Počet požičaných kníh jednorázovo na jedného čitateľa je 5 ks.

6. Výpožičná doba kníh je 1 mesiac. Knižnica má právo skrátiť výpožičnú dobu.

Výpožičná doba môže byť predĺžená najviac dvakrát.

7. Poplatok za upomienku je 2,00 €, pri počte viac ako 5 kníh 3,00 €.

8. Knihovník má právo odmietnuť ďalšie vypožičanie kníh a následné vyradenie z evidencie tých čitateľov, ktorí opakovane porušovali výpožičný poriadok.

9. Čitateľ môže knihovníka požiadať o rezervovanie požičaných kníh.

10. Čitateľ je povinný nahlásiť knihovníkovi každú zmenu svojho mena a bydliska.

11. Čitateľ je povinný vrátiť v takom stave, v akom si ich požičal. Pri strate alebo poškodení knihy je povinný nahradiť škodu finančne v plnej výške alebo tým istým

titulom.

12. Za stratu čitateľského preukazu a vystavenie nového v priebehu roka je čitateľ povinný zaplatiť 0,50 €.

 

13. Osobám postihnutých infekčnou chorobou alebo osobám v rodine, ktorých sa vyskytuje infekčná choroba sa knihy nepožičiavajú. Čitateľ je povinný takéto ochorenie knihovníkovi oznámiť.

14. Sťažnosti, oznámenia a návrhy týkajúce sa prevádzky knižnice môže čitateľ

oznámiť písomne alebo priamo knihovníkovi alebo Obecnému úradu v Sučanoch.

15. Čitateľ sa podpisom na prihláške zaväzuje dodržiavať výpožičný poriadok.

 

 

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1.januára 2016

 

                                                                                                                                      Ing. Vladimír Plžik

                                                                                                                                           starosta obce