EVIDENCIA  OBYVATEĽOV

 

Úkony v evidencii obyvateľov je možné vykonať aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni OcU. 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Osoba vybavujúca prihlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Vlastník bytu (domu)

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Originál listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt  bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni  OcU

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni  OcU

 

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni  OcU

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Osoba vybavujúca prihlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Vlastník bytu (domu)

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Originál listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prihlásenie na prechodný pobyt  bez poplatku
 • potvrdenie o prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

na počkanie

 • prihlásenie na prechodný pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Nájomná zmluva  (overené podpisy vlastníkov nehnuteľnosti + uvedená doba nájmu - maximálne 5 rokov)

na počkanie

 • prihlásenie na prechodný pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prihlásenie na prechodný pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

 

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na  Obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce Sučany

Osoba vybavujúca prehlásenie

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Vlastník bytu (domu)

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Originál listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni  OcU

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Nájomná zmluva  uzatvorená na dobu neurčitú

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)

na počkanie

 • prehlásenie pobytu bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU

 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Osoba vybavujúca odhlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

občan obce Sučany

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

na počkanie

 • bez poplatku

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný  úrad občanovi na požiadanie.

Osoba žiadajúca vystavenie   potvrdenia

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

občan obce Sučany

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

na počkanie

 • 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcU