MATRIČNÝ  ÚRAD  VYKONÁVA

 

Zápis narodenia do matriky

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Dieťa narodené v platnom manželstve:

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené slobodnej matke:

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz
 • hlásenie mena dieťaťa do matriky (tlačivo na stiahnutie)

na počkanie

bez poplatku

Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz
 • hlásenie mena dieťaťa do matriky (tlačivo na stiahnutie)

na počkanie

bez poplatku

 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz matky a otca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

na počkanie

bez poplatku

 

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Sučanoch sa sobáše konajú v piatok a sobotu  v sobášnej sieni RKD. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Snúbenci sú občania Slovenskej rebupliky

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

na počkanie

 • bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Sučanoch

Jeden alebo obaja snúbenci sú cudzí štátni príslušníci

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

na počkanie

 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 €
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 165,50€
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom: 16,50 €
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 16,50 €
 • Poplatok sa platí v hotovosti na Matričnom úrade

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.

 

 Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého

na počkanie

 • bez poplatku
 • Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa 5€.

 

Vedenie osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

 

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Narodenie dieťaťa v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • rodný list
 •  občiansky preukaz žiadateľa
 • fotokópia sobášneho listu
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu druhého rodiča

do 3 mesiacov

bez poplatku

Uzatvorenie manželstva v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • sobášny list
 • občiansky preukaz žiadateľa

do 3 mesiacov

bez poplatku

úmrtie občana v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • úmrtný list
 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz žiadateľa

do 3 mesiacov

bez poplatku

Doklady zo zahraničia musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho) úmrtného listu

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz

na počkanie

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

 

Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na stiahnutie)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz

1 mesiac

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

 

Organizovanie občianskych obradov

Občianskymi obradmi sa rozumejú sobáše, jubilejné sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne v obci Sučany, na matričnom úrade.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad

na počkanie

bez poplatku