OVEROVANIE

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v na č. dverí 2 - matrika. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • Občiansky preukaz, cestovný doklad (pas), vojenský preukaz a povolenie na pobyt pre cudzinca
  • Originál listiny

na počkanie

  • osvedčenie podpisu 1,50 €
  • osvedčenie listín za každú stranu 1,50 €

Poplatok sa platí v hotovosti

Pokiaľ sa fyzická osoba nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť do úradnej miestnosti Klientskeho centra, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste ako napr. v nemocnici, v domove dôchodcov alebo v domácnosti, kde sa fyzická osoba zdržuje.

Táto služba sa realizuje v určený deň, a to:  utorok: 7.30 – 10.00 hod.

 

Vydanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny

Občania, ktorí v minulosti pracovali v zahraničí a z týchto krajín poberajú dôchodky potrebujú potvrdenie o žití, teda doklad o tom, že daná osoba žije, nezmenila stav, ktorý jej umožňuje poberať dôchodok a podobne. Toto tlačivo potvrdzuje ohlasovňa na požiadanie občana.

Potrebné doklady : formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • formulár zo zahraničia preložený do slovenského jazyka

na počkanie

5 €

 

Potvrdenie o žití do Českej republiky potvrdzuje Mesto Piešťany, kde sa osvedčuje podpis občana.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

  • občiansky preukaz, potvrdenie o žití do ČR - tlačivo

na počkanie

bez poplatku