Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby (tlačivo)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby (tlačivo)

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za KO (tlačivo)

Žiadosť o vrátenie preplatku za komunálny odpad (tlačivo)