Zberný dvor:

Zberný dvor, ktorý prevádzkuje Obec Sučany, je umiestnený na ul. Dukelských hrdinov v Sučanoch.

Prevádzkové hodiny zberného dvora sú od 12. novembra 2018 do 15. marca 2019 zmenené nasledovne:

 • Pondelok 07:00 – 15:00
  Utorok zatvorené
  Streda 07:00 – 15:00
  Štvrtok 07:00 – 14:00
  Piatok 07:00 – 14:00
  Sobota 07:00 – 14:00
  Nedeľa zatvorené


Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované komunálne odpady:

a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad:

- plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity

- šatstvo

- sklo

- drobný stavebný odpad

- objemný odpad

- jedlé oleje a tuky

- elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti

b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad:

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (vyradené chladničky)

- batérie a akumulátory

- odpadové a prevodové oleje

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami)

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia nebezpečného odpadu).

Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.

Bližšie informácie k jednotlivým druhom odpadov nájdete v zložke Info (Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu v obci Sučany).

Kontakt:
DHZO Sučany - č. tel.: 0903 555 159

Obecný úrad - referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková
č. tel.: 043/4241026, 043/4293281
e-mail: korcekova@sucany.sk