Sociálna pomoc:
Poskytovanie sociálnych služieb

Obec Sučany rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu:

 • v zariadení pre seniorov

 • v dennom stacionári

 • opatrovateľskú službu


  Potrebné doklady:

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov /tlačivo/
 • žiadosť o posúdenie odkázanosti o opatrovateľskú službu /tlačivo/
 • lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu službu

  Vybavuje:

  OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

  Kontakt:
  Ing. Marta Bobčeková
  tel.: 043/4241020
  e-mail: socialne@sucany.sk

   

  Poskytovanie jednorazovej dávky
   

  Obec Sučany môže poskytnúť občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku fyzickým osobám, ktoré sa ocitli nepriaznivej životnej situácií.

  Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku obec poskytuje spravidla na základe písomnej žiadosti občana, ktorá musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

  Potrebné doklady:

 • Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi /tlačivo/

 • Právoplatné rozhodnutie o hmotnej núdzi žiadateľa z ÚPSVaR

 • Doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúcich šesť kalendárnych mesiacov

 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

 • Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je neza-mestnaný a nie dobrovoľne nezamestnaný

 • Vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

Kontakt:
Ing. Marta Bobčeková
tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk


Stravovanie – finančný príspevok
 

Obec Sučany poskytuje finančný príspevok na stravovanie občanom obce Sučany, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku / nad 70 rokov ako aj občan, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP  a nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci Sučany/.

Obec Sučany ako poskytovateľ príspevku má uzatvorené zmluvy s nasledovnými dodávateľmi stravy:

 • ESPRIT Sučany ul. 29. augusta 2033

 • GOLDO s r. o. Michal Goldberger Martin-Priekopa

  PIZZA PUB OREA, ul. Ďurka Langsfelda 3  038 52 Sučany

 • Príspevok na stravovania občanom je poskytovaný počas pracovných dní pondelok – piatok.

  Potrebné doklady:

 • Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie /tlačivo/

 • Fotokópia potvrdenia o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku

 • Fotokópiu preukazu ŤZP

 • Platný občiansky preukaz

  Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

Kontakt:
Ing. Marta Bobčeková
tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk
 

Poskytovanie finančnej podpory pre narodené dieťa

 

Obec Sučany poskytuje finančnú podporu pre štvrté a každé ďalšie narodené dieťa s trvalým pobytom v obci Sučany rodičom alebo osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do pestúnskej starostlivosti.

Finančná podpora je dobrovoľná jednorazová sociálna pomoc Obce Sučany, ktorá je nenárokovateľná.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa /tlačivo/

 • Rodný list dieťaťa.

 

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

 

Kontakt:

Ing. Marta Bobčeková

043/4241020
 

Sociálne poradenstvo.

 

Informácie a poradenstvo pri riešení sociálnej situácie a sociálnych problémov občanov, potvrdzovanie tlačív, poradenstvo pre rodiny, deti, ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov, spoločensky neprispôsobivých poskytuje bezplatne oddelenie sociálnych vecí.

 

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

 

Kontakt:

Ing. Marta Bobčeková

043/4241020