Územný plán

Územný plán obce Sučany (k. ú. Sučany) bol schválený Obecným zastupiteľstvom č. 19/05 zo dňa 10.8.2005 a VZN č. 02/05 zo dňa 24.8.2005 o záväznej časti Územného plánu Obce Sučany.

ÚPN obce Sučany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých celkoch (týkajúcich sa problematiky riešeného územia, regionálnych a nadregionálnych vzťahov, demografie, bývania, hospodárskej základne sídla, komerčnej a ostatnej sociálnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a rekreácie, priestorových a kompozičných hľadísk, funkčného využitia územia, životného prostredia, dopravy, technickej infraštruktúry, verejnoprospešných stavieb, asanácií, urbanistickej ekonómie a návrhu zásad funkčnej a priestorovej regulácie) určené závery, resp. návrhy pre rozvoj sídla.

Všeobecné záväzné nariadenia
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné využitie
Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce)
Návrh verejnoprávnych stavieb (v rozsahu katastrálneho územia obce)
Návrh verejnoprávnych stavieb (v rozsahu zastavaného územia obce)
Návrh regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery
Správa

Doplnok č.1 Priemysel
Všeobecné záväzné nariadenia obce 
Výkres širších vzťahov
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vdoné hospodárstvo
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné využitie
Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce)
Verejnoprospešné stavby
Návrh verejnoprospešnýchh stavieb
Sprievodná správa

Doplnok č. 2 Prefa
Výkres širších vzťahov
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby mapy
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby mapy, návrh záväzných častí riešenia a verejnoprospešné stavby
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, návrh záväzných častí riešenia a verejnoprospešné stavby
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné využitie
Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce)
Schéma záväzných častí a VPS
Sprievodná správa

Doplnok č. 3 Hrabiny
Výkres širších vzťahov
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ochrany prírody a tvorby krajiny
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, ochrany prírody a tvorby krajiny, návrh záväzných častí riešenia a VPS
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, návrh záväzných častí riešenia a VPS
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery
Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územie obce)
Schéma záväzných častí a VPS
Sprievodná správa

Doplnok č. 4 Záhumnie
Výkres širších vzťahov
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby krajiny
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ochrany prírody a tvorby krajiny, návrh záväzných častí riešenia a VPS
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Schéma záväzných častí a VPS
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo
Výkres riešenia verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery
Návrh regulatívov (pre katastrálne a zastavané územia obce)
Sprievodná správa

Zverejnený materiál má len informatívny charakter, záväznú hodnotu má len tlačený materiál opatrený schvaľovacou doložkou, ktorý sa nachádza na Obecnom úrade v Sučanoch.
Kompletné textové a grafické časti sú k nahliadnutiu na OcÚ – stavebnom referáte.

Doplnky ÚP obce Sučany:

Územný plán obce Sučany- Doplnok č.1 – Priemysel (k. ú. Sučany) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 29/06 zo dňa 20.11.2006 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č.1 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č.02/2006 zo dňa 20.11.2006.

Územný plán zóny Sučany- IBV Diele (Východný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 27/2008 zo dňa 23.01.2008 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-IBV Diele, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 27/2008 zo dňa 23.01.2008.

Územný plán obce Sučany- Doplnok č.2 (k. ú. Sučany) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 36/2008 zo dňa 12.03.2008 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č. 2 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 36/2008 zo dňa 12.03.2008.

Územný plán zóny Sučany- Pod Skalou (Juhozápadný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 5/2009 zo dňa 24.06.2009 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-Pod Skalou, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 5/2009 zo dňa 24.06.2009.

Územný plán obce Sučany- Doplnok č.3 (Územie pri severnom okraji zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 8/2009 zo dňa 28.10.2009 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Doplnku č. 3 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 8/2009 zo dňa 28.10.2009.

Územný plán zóny Sučany- IBV Hrabiny (Severovýchodný okraj zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č. 5/2010 zo dňa 22.09.2010 a VZN Obce Sučany o záväznej časti ÚPN-Z Sučany-IBV Hrabiny, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 5/2010 zo dňa 22.09.2010.

Územný plán obce Sučany- Zmena a Doplnok č.4 (Územie pri južnom okraji zastavaného územia obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva v Sučanoch č6/2010 zo dňa 23.11.2010 a VZN Obce Sučany o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 4 ÚPN-O Sučany, schválené Uznesením OcZ v Sučanoch č. 6/2010 zo dňa 23.11.2010.