Územné a stavebné konanie   Stavebný poriadok Určenie (zmena, zrušenie) súpisného a orientačného čísla budov
Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia  (tlačivo na stiahnutie)

 • List vlastníctva

 • Doklad o uhradení správneho poplatku

 • Kópia z katastrálnej mapy

 • Zoznam známych účastníkov územného konania

 • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta

 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku

 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x

 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Návrh spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni OcÚ

 
Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ v  Martine)

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚ

 
Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo na stiahnutie)

 • Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci  Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Návrh spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚ

 Zmena termínu dokončenia stavby

Oznámenie o predĺžení termínu dokončenia stavby vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o  zmenu termínu dokončenia stavby (tlačivo na stiahnutie)

 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o  zmenu termínu dokončenia stavby

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Potrebné doklady

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením  (tlačivo na stiahnutie)

 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚ


Povolenie zmeny v užívaní stavby


Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.
Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie na zmenu účelu užívania stavby (tlačivo na stiahnutie)
 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na zmenu účelu užívania stavby

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)
Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt
Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia
30 - 60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚOdstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (tlačivo na stiahnutie)

 • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci  Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni OcÚ

 Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo na stiahnutie)
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
Jednoduchý technický opis stavby
Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Okresného úradu Martin, pozemkový a lesný odbor

Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby tlačivo
Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba

 Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.
Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie jednoduchej stavby (tlačivo na stiahnutie)

 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe

 • Kópia katastrálnej mapy

 • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach

 • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov štátnej správy

 • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Vybavuje

Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Nám. S. H. Vajanského č. 1, 036 01 Martin (na 7. poschodí MsÚ V Martine)

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať v podateľni na Obecnom úrade v Sučanoch.

Kontakt

Ing.Katarína Malková, Peter Ďurkovič
Tel: 043/420 4456
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni OcÚ

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo na stiahnutie)

 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe

 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca

 • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

 • Jednoduchý technický opis úprav

 • Pri úpravách pamiatky stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osobaOhlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce, pri ktorých sa nevyžaduje ohlásenie, sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov; výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady

 • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo na stiahnutie)

 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe

 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi

 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca

 • Jednoduchý technický opis prác

 • Pri prácach na pamiatke stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing.Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba

 Povolenie reklamnej stavby

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon" alebo skratka "SZ") v ustanovení § 43 ods. 1, definuje všeobecný pojem "STAVBA" pre účely výkonu štátnej správy a pre potreby obce, ako stavebného úradu, nasledovne:

1. Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2.1.2015 sa stavebný zákon novelizoval. Zjednodušene možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne:

2. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na

a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,

b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

3. Najväčšou informačnou plochou podľa odseku 2 sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Potrebné doklady

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území obce je nutné povolenie Obce Sučany. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou SZ rozlišuje spôsob ich povoľovania, a to nasledovne:

 • ohlásením (tlačivo na stiahnutie) ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

 • stavebným povolením (tlačivo na stiahnutie) ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

 • stavebným povolením a následnej kolaudačným rozhodnutím (tlačivo na stiahnutie) ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Vybavuje

OcÚ Sučany – stavebný referát

Kontakt

Ing. Janka Bednáriková
Tel.: 043/42 410 26
e-mail: bednarikova@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní ak je žiadosť podaná kompletne so všetkými predpísanými formálno-právnymi náležitosťami a dokladmi

Poplatok

 • 30 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

 • 60 eur ....... ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2

 • 150 eur ........ ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná poocha je väčšia ako 20 m2

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni OcÚ Sučany.

Od poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

 Určenie (zmena, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla

Obec Sučany v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené. Pred dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec  môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

 2. Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.

 3. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - obec uloží pokutu až do 6 638 eur.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.
 

Úkon Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
Určenie súpisného a orientačného čísla na budovu
 • žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (tlačivo na stiahnutie)

 • doklad o vlastníctve k pozemku / resp. doklad o inom práve k pozemku/ 

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie

 • zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)  

 • geometrický  plán / zameranie stavby pred  vydaním kolaudačného rozhodnutia

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti bez poplatku
Zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla budovy
 • žiadosť o zrušenie (zmenu) súpisného čísla a orientačného čísla na budovu (tlačivo na stiahnutie)

 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove

 • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla 

 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo  doklad o odstránení stavby, geometrický plán

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti bez poplatku
 

Vybavuje:

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk