RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Najstaršou a najvzácnejšou stavebnou pamiatkou Sučian, ktorá sa zachovala do dnešných čias a je zapísaná v štátnom zozname ochrany pamiatok Slovenskej republiky je rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia premonštrátskou stavebnou hutou z Kláštora pod Znievom, pravdepodobne na starých základoch kostola spomínaného v literatúre, ale priamymi dokladmi nepotvrdeného kostola Panny Márie v Sučanoch. Neskôr, od roku 1559 známeho ako kostol sv. Žofie, ktorý bol 25. 5. 1977 zasvätený Nanebovstúpeniu Panny Márie (zmena patrocínia). V období reformácie, kedy Sučanci aj pod vplyvom zemepánov prijali protestanské učenie, kostol prevzali a v roku 1590 obnovili, o čom svedčí nápis na vonkajšej strane presbytéria pod strechou: „Joanes Kalina 6. die juni ANO DNI 1590“. Chrám natrvalo prešiel do rúk katolíckej cirkvi až roku 1710. Po roku 1774 bol úpravami barokizovaný so zachovaním niektorých pôvodných prvkov. Vnútorné zariadenie pochádza väčšinou z 18. storočia. Krstiteľnica je z roku 1689.STĹP HANBY – PRANIER

Druhou najstaršou pamiatkou Sučian je stĺp hanby – pranier, ktorý stojí na námestí pred ev.a.v. kostolom ako symbol mestských výsad mestečka Sučany. Pochádza z 30. rokov 19. storočia a bol postavený na mieste pôvodného dreveného praniera. Slúžil na verejné potrestanie previnilcov pripútaním a vystavením ich na verejné odsúdenie, opovrhnutie.RODNÝ DOM JURKA LANGSFELDA

Tretím pamiatkovým objektom Sučian je rodný dom s pamätnou tabuľou Jurka Langsfelda, slovenského dobrovoľníka v boji za práva slovenského národa v rokoch 1848-1849, ktorý bol 22. júna 1849 popravený v Kremnici. Tam sa nachádza aj jeho hrob – pri ceste pred vstupom do mesta od Turca. Dom z architektonického hľadiska predstavuje tradičnú stavbu z počiatku 19. storočia, z nepálenej tehly, pokrytú pôvodne šindľom. Prestavba okien a zmena krytiny pochádza zo začiatku 20. storočia.SPOLOČNÝ HROB 55 PARTIZÁNOV

Štvrtou pamiatkou v štátnom zozname je spoločný hrob 55 partizánov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní. Spoločný hrob má náhrobník s menami pochovaných a na hlavnom pylóne pamätníka je bronzový reliéf od sochára Fraňa Štefunku.

Popri vyššie uvedených pamiatkach majú Sučany aj ďalšie stavebné i výtvarné objekty, ktoré ako pamätihodnosti a pozoruhodnosti dotvárajú historický obraz Sučian:


  • Evanjelický a.v. kostol stojaci na námestí, pochádza z roku 1783. Po požiaroch a povodniach bol niekoľkokrát prestavaný. Požiar v roku 1858 zanechal z kostola len múry. Pri obnove dostavali vežu a jeho bol upravený v klasicistickom duchu. Kostol je druhou najvýznamnejšou umelecko-historickou stavbou Sučian.
  • Pamätná tabuľa na rodnom dome popredného slovenského pôdoznalca Ondreja Kožucha, ktorý padol v SNP 5.9. 1944 pri obrane Spišskej Novej Vsi.
  • Pamätná busta PhDr. Milana Hodžu, literáta, politika, ministra školstva a národnej osvety, ministra pre zjednotenie zákonov a organizáciu správy, ministra poľnohospodárstva, ministra zahraničných vecí a predsedu vlády prvej ČSR. Iniciátor vzniku slovenskej meštianskej školy v Sučanoch.
  • Budova slovenskej Meštianskej školy – Hodžovej z roku 1928, dnešného Bilingválneho anglicko-slovenského gymnázia.
  • Budova starej evanjelickej fary z roku 1783, vo dvore terajšieho ev. a. v. farského úradu pri kostole.
  • Pamätník SNP autorov sochára Beráka a architekta Supuku na námestí z roku 1986.
  • Línia pôvodnej historickej zástavby s viacerými pomerne zachovalými domami z konca 19. a zač. 20. storočia, ktorá sa tiahne pozdĺž vodného toku Sučianka (predtým Skalka) v severo-južnom smere vrátane historického námestia.
  • Skala – náučný chodník. Na Skale bolo v laténskom, rímskom a slovanskom opevnené sídlisko – hradisko, ktoré bolo v tomto období hospodársko-správnym a pravdepodobne aj kultovým centrom dolného Turca. Náučný chodník na Skalu vybudovalo v roku 2005 Združenie priateľov historických umení – Diadém so sídlom v Turci.
  • Kresťanský a židovský cintorín v západnej časti Sučian.