Dátum schválenia Názov
2015-02-10 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany
2010-11-23 Štatút obce Sučany
2012-02-18 Štatút Rady seniorov obce Sučany
2010-11-23 Štatút Obecnej knižnice v Sučanoch
2009-12-16 Smernica obce Sučany pte vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
2012-03-28 Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Sučany
2016-07-01 Pokyn č. 1/2016 starostu obce Sučany zo dňa 11.04.2016 o registratúrnom poriadku
Prevádzkový poriadok Domu smútku v Sučanoch
2012-03-28 Zmena zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
2007-01-01 Kolektívna zmluva MŠ