Názov
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie
Priznanie k dani FO a PO + súhrn príloh
Daň z pozemkov
Priznanie k dani - Stavba na 1 účel
Priznanie k dani - Stavba viacúčelová
Daň z bytov a nebytových priestorov
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Príloha - Zníženie alebo oslobodenie od dane