Číslo Dátum účinnosti Názov
01/1994 14. 11. 1994 Fond rozvoja bývania
01/1996 13. 7. 1996 Ochrana zelene
01/1999 31. 3. 1999 Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v obci Sučany
01/2000 22. 7. 2000 Dražobný poriadok obce Sučany
01/2005 1. 1. 2006 O čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
01/2005_d1 3. 7. 2015 O čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb (Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005)
01/2009 25. 2. 2009 O cenách pozemkov pri ich prevode, prechode a prenájme v obci Sučany v znení neskorších predpisov
01/2011 7. 6. 2011 O výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
01/2015 10. 4. 2015 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odovzdávania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Sučany
01/2016 5. 5. 2016 O zrušení obecnej polície v obci Sučany