Číslo Dátum zverejnenia Názov
23. 1. 2016 Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Sučany č. 3/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov
23. 1. 2016 Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Sučany č. 4/2014 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Sučany
1. 4. 2016 Návrh všeobecného záväzného nariadenia obce Sučany o zrušení obecnej polície v obci Sučany
30. 5. 2016 NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o určení názvu ulíc v obci Sučany
30. 5. 2016 Návrh dodatku 2 k VZN 2 1999 Udeľovanie čestného občianstva obce Sučany, ceny obce Sučany a ceny starostu obce Sučany
30. 5. 2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
9. 6. 2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci, upravený po pripomienkovaní Mgr. Evou Belicovou
7. 10. 2016 Návrh dodatku č. 3 k VZN 2/2012 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
26. 11. 2016 Návrh dodatku č. 1 k VZN dodatku č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
26. 11. 2016 Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach