Číslo Dátum ukončenia Názov
01/1997 30. 4. 2014 Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce Sučany
01/2001 30. 4. 2014 Používanie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v obci Sučany
01/2004 16. 10. 2014 Prideľovanie bytov a podmienky nájmu bytov v obytných priestoroch v Sučanoch
01/2006 3. 7. 2015 Poskytovanie sociálnych služieb a úhrady za sociálne služby v pôsobnosti obce Sučany
01/2007 16. 10. 2014 Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
01/2008 5. 5. 2016 Obecná polícia Sučany
01/2010 15. 7. 2010 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
01/2010_d1 1. 1. 2013 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (Dodatok č.1 k VZN 01/2010)
01/2012 1. 1. 2015 O miestnych daniach
01/2013 11. 11. 2015 O poskytovaní dotácií