Predseda: Mgr. Veronika Ďaďová  veronika.dadova@sucany.sk

Podpredseda: Jaroslav Makovník

Členovia: Ing. Peter Belica

Mgr. Bruno Horecký

Milan Ondruš

Zapisovateľ: Katarína Miháliková 043/424 10 16 kultura@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- zaoberá sa koncepciou rozvoja kultúry, využitia voľného času, práce s mládežou,
- spolupôsobí pri organizovaní kultúrno-spoločenského života v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok,
- navrhuje obecnému zastupiteľstvu usporiadanie kultúrnych podujatí a požiadavky na ich finančné a organizačno-technické zabezpečenie,
- vyjadruje sa k plánom kultúrnych podujatí a k požiadavkám na ich finančné a organizačno-technické zabezpečenie,
- koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na zabezpečovaní kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce,
- vyjadruje sa k projektom organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry, mládeže a športu a k ich financovaniu,
- posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
- vyjadruje sa k návrhom na zápis do kroniky a vo veciach vedenia kroniky,
- predkladá stanoviská k materiálom prejednávaných na zasadnutiach OcZ týkajúcich sa oblasti kultúry, mládeže a športu (najmä VZN a interným smerniciam),
- predkladá návrhy a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a jeho zmeny v oblasti kultúry, mládeže a športu,
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
- posudzuje návrhy na financovanie a organizačno-technické zabezpečenie jednotlivých športových klubov a ich podujatí,
- predkladá návrhy na financovanie a organizačno-technické zabezpečenie športových podujatí,
- spolupodieľa sa na organizovaní vybraných športových podujatí, vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
- spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne,
- spolupracuje pri nadväzovaní kontaktov s obcami na Slovensku a v zahraničí v oblasti kultúry, mládeže a športu, podieľa sa na rozvoji družobných vzťahov s partnerskými obcami,
- plní ďalšie úlohy v v oblasti kultúry, mládeže a športu podľa potreby.