Predseda: JUDr. Mgr. Peter Belica 

Podpredseda: Mgr. Róbert Kováč

Členovia: Ing. Peter Belica

Mgr. Marta Lamošová

Ing. Ľubomír Turan

Mgr. Miloš Bella PhDr.

Zapisovateľ: Ján Čičerin 0902/728 034 policia@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
- plní úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia a majetku obyvateľov obce,
- spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
- podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
- podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
- pôsobí v oblasti prevencie (kriminalita mládeže, boj proti alkoholizmu, toxikománii, dopravná výchova, a pod.),
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, jeho zmenám a čerpaniu v rámci svojej pôsobnosti, - na úseku zlepšovania verejného poriadku v obci vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť, ktorá spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie,
- sleduje stav ochrany verejného poriadku na verejných priestranstvách, pri športových a kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci prijatých VZN obce v oblasti svojej pôsobnosti,
- spolupracuje pri tvorbe a zmenách VZN obce a vnútorných noriem v oblasti svojej pôsobnosti, za účelom zlepšenia stavu verejného poriadku v obci,
- podáva návrhy a zaujíma stanoviská k materiálom predloženým na rokovanie obecného zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti,
- vykonáva kontrolu dodržiavania verejného poriadku v reštauračných zariadeniach na území obce, hlavne v oblasti dodržiavania prevádzkového času a úzko spolupracuje pri priestupkovom konaní v rámci svojej pôsobnosti,
- zaoberá sa materiálno-technickýcm zabezpečením obecnej polície a obecného hasičského zboru, stavom verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, zimnou údržbou v obci, problémami spojenými s chovom zvierat na území obce,
- spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa marginálnymi a sociálne znevýhodnenými obyvateľmi obce,
- plní ďalšie úlohy súvisiace s verejným poriadkom a rómskou problematikou v obci.