Predseda: Martin Rybár 

Podpredseda: Bc. Ján Adamovský

Členovia: Ing. Peter Belica

Milan Cibák

MUDr. Zuzana Laučeková

Ing. Zuzana Mlynčeková

Ing. Ivan Zachar

Zapisovateľ: Daniela Ligačová 043/424 10 15 uctaren1@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva,
- predkladá stanoviská k návrhom VZN a smerníc týkajúcich sa daní, poplatkoch, cenníka za služby, hospodárenia s majetkom obce, ich zmien a zrušenia,
- kontroluje a predkladá stanoviská k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce, a to najmä k predaju a prenájmu majetku obce, k prijatiu úveru a pôžičky, k nakladaniu s pohľadávkami obce, zároveň plní funkciu vyraďovacej, škodovej a likvidačnej komisie
- kontroluje a predkladá stanoviská k výsledkom hospodárenia obcou zriadených alebo založených právnických osôb,
- predkladá stanoviská k podnetom na zakladanie, zmeny a zrušovanie obcou zriadených alebo založených právnických osôb,
- predkladá stanoviská k materiálom prejednávanými orgánmi obce týkajúcich sa dôležitých investičných zámerov právnických a fyzických osôb v obci a iných dôležitých otázok života obce,
- zaoberá sa žiadosťami o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí, návrhmi na určenie platu starostu a výškou odmeny hlavného kontrolóra, návrhom zásad odmeňovania poslancov OcZ a ďalších osôb,