Predseda: MUDr. Iveta Trnovská

Podpredseda: Mgr. Róbert Kováč

Členovia: Ing. Peter Belica

Mgr. Anna Kodajová Mgr. Michaela Matulová

Doc. MUDr. Jana Plevková, PhDr.

Mgr. Zuzana Tomášková

Zapisovateľ: Ing. Marta Bobčeková 043/424 10 20 socialne@sucany.sk

Hlavné úlohy :
- vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území obce,
- vyjadruje sa ku koncepcii predškolských a školských zariadení,
- vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
- predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach,
- posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na sociálnu výpomoc občanom v súlade s príslušným VZN,
- monitoruje stav starostlivosti o starých, osamelých, osôb v hmotnej núdzi a ťažko zdravotne postihnutých občanov v obci, potrebu riešenia osobitných prípadov obcou vrátane aktivít obce na umiestnenie takýchto občanov v príslušných zariadeniach sociálnej starostlivosti,
- spolupracuje s organizáciou jednoty dôchodcov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb pre seniorov, klubovej činnosti dôchodcov, kultúrno - spoločenských aktivít dôchodcov, spoluúčasti obce na materiálno technickom zabezpečení starostlivosti o dôchodcov,
- monitoruje stav a dáva stanoviská pre rozhodnutia na úseku zabezpečenia opatrovateľskej služby v obci,
- posudzuje starostlivosť o deti z neúplných rodín, porušovanie dodržiavania povinnej školskej dochádzky, starostlivosť o neprispôsobivých občanov,
- spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami zriadenými v obci alebo starajúcimi sa o obyvateľov obce,
- posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže,
- posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
- predkladá návrhy resp. stanoviská k návrhom na rozpočet alebo jeho zmenu v oblasti sociálno-zdravotnej, školstva, mládeže, bytovej,
- podieľa sa na príprave VZN a interných noriem obce týkajúcich sa v oblasti sociálnozdravotnej, školstva, mládeže, bytovej,
- predkladá stanoviská k bytovej politike obce, k uzatvoreniu a k zmenám nájomných zmlúv na užívanie obecných nájomných bytov,
- plní ďalšie úlohy súvisiace so sociálnou, zdravotnou, bytovou, školskou činnosťou obce podľa potreby.