Členovia: JUDr. Mgr. Peter Belica 

MUDr. Iveta Trnovská MPH

Jaroslav Makovník

Bc. Ján Adamovský
Hlavné úlohy:
- prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie,
- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
- sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
- udeľuje výnimky podľa § 8 ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OcZ.