Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností,
dane za psa a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Obec Sučany, ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30.09.2017 a to buď zaplatením do pokladne priamo na obecnom úrade alebo na účet obce.
Po tomto termíne budú všetkým neplatičom v najbližších dňoch zasielané písomné výzvy, v ktorých budú upovedomení o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

Obecný úrad Sučany
referáty daní a poplatkov


Sučany, dňa 05.09.2017