Obecný úrad informuje


Vážení spoluobčania,


dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností. Túto povinnosť majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým v roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t.z. skolaudovali, predali, kúpili, zdedili, darovali nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu).


Ďalej upozorňujeme občanov, na povinnosť podania žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad na rok 2018.


Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme, že prípade napr. úhynu psíka má daňovník taktiež povinnosť do 30 dní oznámiť túto skutočnosť podaním priznania k zániku daňovej povinnosti.


V prípade splnenia podmienok určených VZN č. 6/2014 môžete podať žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností a dane za psa.
Priznanie k dani z nehnuteľností aj žiadosti o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad je potrebné doručiť na
obecný úrad v termíne do 31. januára 2018.

Bližšie informácie radi poskytneme na referátoch daní a poplatkov.
Ing. Bobčeková Marta, referát poplatkov za komunálny odpad, č. dverí 8, 043/42 410 20,
e-mail: socialne@sucany.sk


Balková Dana, referát miestnych daní, č. dverí 10, 043/42 410 18, e-mail: dane@sucany.sk