V Sučanoch, dňa 05.11.2015

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.
Orgán ochrany prírody listom č. j.: 1763/2015ŽP zo dňa 05.11.2015 oznámil z vlastného podnetu začatie konania podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň podľa ustanovení §21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, vo veci vykonania nevyhnutných opatrení resp. výrubu – 1 ks smrek opadavý, ktoré sa uskutočni dňa 13.11.2015.  Drevina rastie  na parcele CKN č. 1997, v intraviláne obce, k.ú. Sučany, vo vlastníctve Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Sučany, Námestie SNP č. 550/24 podľa LV č. 4235. 

 

Správne konanie začalo dňa 05.11.2015

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 5 dní od zverejnenia.