V Sučanoch, dňa 05.11.2015

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.
Orgán ochrany prírody listom č. j.: 1762/2015ŽP zo dňa 05.11.2015 oznámil z vlastného podnetu začatie konania podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň podľa ustanovení §21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, vo veci vykonania nevyhnutných opatrení resp. výrubu – 1 ks smrek obyčajný, ktoré sa uskutočni dňa 13.11.2015.  Drevina rastie  na parcele CKN č. 34, v intraviláne obce, k. ú. Sučany, vo vlastníctve Rímskokatolíckeho farského úradu, ul. Ď. Langsfelda 2, 038 52 Sučany, podľa LV č. 2391

 

Správne konanie začalo dňa 05.11.2015

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 5 dní od zverejnenia.