V Sučanoch, dňa 18.11.2015

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.

 

Žiadateľ:
Ján Ondrejkovič, ul. Pionierska 24, 038 52 Sučany,  žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks ihličnatých drevín a 1 ks listnatej dreviny, ktoré rastú na parc. č. C KN č. 1614/31 vedená ako záhrada (ul. Pionierska 24),  v intraviláne obce,  k. ú. Sučany.

 

Správne konanie začalo dňa 18.11.2015

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 7 dní od zverejnenia.