V Sučanoch, dňa 14.12.2015

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.

Orgán ochrany prírody listom č. j.: 2029/2015ŽP zo dňa 14.12.2015 oznámil z vlastného podnetu začatie konania podľa § 47 ods. 2 a § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zároveň podľa ustanovení §21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou dňa 22.12.2015 vo veci vykonania nevyhnutných opatrení resp. výrubu – 2 ks smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom. Dreviny rastú na parcele CKN č. 101/49 (ul. Partizánska), v intraviláne obce, k.ú. Sučany, vo vlastníctve SVB, ul Partizánska  965/11, 038 52 Sučany podľa LV č. 2444.

Správne konanie začalo dňa 14.12.2015

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 5 dní od zverejnenia.