V Sučanoch, dňa 19.10.2015

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub. 

Žiadateľ:  Mgr. Iveta Pánisová, Stará Hradská 2053/18A, 038 52 Sučany, žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks listnatej dreviny rastúcej na parc. č. 144/2 vedená ako záhrada, (na ul. Stará Hradská),  v intraviláne obce, k. ú. Sučany.

 

Správne konanie začalo dňa 16.10.2015

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail:
malkova@sucany.sk v lehote do 5 dní od zverejnenia.