V Sučanoch, dňa 02.11.2015

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.

 

Žiadateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, ul. Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany,  žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks listnatých drevín na parc. č. C KN č. 019/20,23 vedené ako zastavané plochy a nádvoria (ul. areál Ústavu),  v extraviláne obce,  k. ú. Sučany.

Správne konanie začalo dňa 27.10.2015

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 7 dní od zverejnenia.