V Sučanoch, dňa 30.10.2015

 

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub.

 

Žiadateľ:
Denisa Zibrinová, Košická 43E, 821 08 Bratislava žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks ihličnatých drevín na parc. č. E KN č. 1993 vedená ako zastavané plochy a nádvoria (ul. Československej armády),  v intraviláne obce,  k. ú. Sučany.

 

Správne konanie začalo dňa 14.10.2015

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Sučany, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany, alebo elektronicky na e-mail: malkova@sucany.sk v lehote do 7 dní od zverejnenia.